Enan.edu.vn

Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 12-HKII năm học 2013-2014

03/04/14

Phần tự luận

PHẦN TỰ LUẬN (Thí sinh làm bài trên phiếu này)

 1. I.                   Complete the sentences with the words provided.
 2. The Great Wall is one of the ________wonders____________ of the world. (wonderful)
 3. With strong support of Vietnamese countrymen, our competitors performed ________successfully____________ in the Games. (successful)
 4. The village has suffered a lot of ______natural______________ disasters. (nature)
  1. II.                Rewrite the following as directed.
  2. The table is very heavy. He can’t lift it.
   The table is so heavy that he can’t lift it.
  3. She has been learning French since she was ten.
   She started learning (to learn) French when she was ten.
  4. She is strong enough to move the car.
   She is such a strong girl/woman/lady/student that she can (is able to) move the car.
  5. He got to the station late because his car was broken.
   If his car hadn’t been broken, he wouldn’t have got to the station late.
  6. We will have to prepare for the next exam.
   We wish we wouldn’t have to prepare for the next exam.
  7. She saved money because she wanted to study abroad.
   In order to study abroad, she saved money.
  8. My father enjoys watching fashion programs, and so does my mother.

Both my father and my mother enjoy watching fashion programs.

----- the end -----

Phần trắc nghiệm

MADE  194 MADE  248
1 D 1 D
2 B 2 A
3 D 3 C
4 A 4 C
5 A 5 D
6 B 6 D
7 A 7 A
8 D 8 B
9 C 9 C
10 C 10 A
11 A 11 A
12 B 12 B
13 D 13 C
14 A 14 A
15 C 15 B
16 D 16 D
17 B 17 D
18 C 18 A
19 C 19 A
20 A 20 A
21 C 21 C
22 C 22 C
23 C 23 C
24 B 24 B
25 B 25 B
26 D 26 D
27 C 27 D
28 B 28 B
29 A 29 A
30 A 30 C
31 D 31 A
32 A 32 A
33 D 33 D
34 D 34 D
35 D 35 D
36 B 36 B
37 D 37 D
38 B 38 A
39 A 39 A
40 D 40 C
Đáp án KT Anh văn k11 HKI 2016-2017
Đáp án Anh văn 11, 12
Đáp án KT HKI-Khối 10
Đáp án kiểm tra giữa kỳ khối 10(2016-2017)
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I (2016-2017), khối 11, 12
Nội dung KT giữa kỳ K12(2016-2017)
Nội dung KT giữa kỳ K11(2016-2017)
Nội dung kiểm tra giữa kỳ K10(2016-2017)
Đáp án KT học kỳ II - Anh văn 10, 2015-2016
Đáp án KTHKII K 12
Đáp án KT Anh văn k11 HKI 2016-2017
Đáp án Anh văn 11, 12
Đáp án KT HKI-Khối 10
Đáp án kiểm tra giữa kỳ khối 10(2016-2017)
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I (2016-2017), khối 11, 12
Nội dung KT giữa kỳ K12(2016-2017)
Nội dung KT giữa kỳ K11(2016-2017)
Nội dung kiểm tra giữa kỳ K10(2016-2017)
Đáp án KT học kỳ II - Anh văn 10, 2015-2016
Đáp án KTHKII K 12
Đáp án kiểm tra giữa kỳ II - Anh văn 12
Đáp án KTHK1 - Anh văn 10 - 2015-2016
Game Trúc xanh phiên bản 1.1
Đáp án KT giữa kỳ tiếng Anh 12
Nội dung bài Kiểm tra giữa kỳ I khối 12 (2014-2015)
Đồng hồ đếm phục vụ giảng dạy
Game trúc xanh phục vụ giảng dạy
Đáp án kiểm tra giữa kỳ tiếng Anh 11
Đáp án kiểm tra giữa kỳ tiếng Anh 10
Download grammar cơ bản khối 12
Đáp án kiểm tra đầu năm, tiếng Anh 10.
Đáp án kiểm tra đầu năm khối 11 và 12
Đáp án KT HKI-Anh Văn-khối 10 năm học 2014-2015
Nội dung kiểm tra học kỳ I khối 12 năm học 2014-2015
Nội dung kiểm tra học kỳ I khối 11 năm học 2014-2015
Nội dung kiểm tra học kỳ I khối 10
Photocopy giá rẻ, giao hàng tận nơi
Đáp án bài kiểm tra giữa kỳ I khối 11 (11/10/2014)
Đáp án kiểm tra tiếng Anh 10 (4/10/2014)
Nội dung kiểm tra giữa kỳ I -khối 10 năm học 2014-2015
Nội dung kiểm tra HS2 khối 12 tháng 10 năm 2014
Đáp án kiểm tra học kỳ II khối 10 năm học 2013-2014
Ôn thi Đại Học, Cao Đẳng, học trực tuyến
Ma trận và đề thi mẫu tốt nghiệp THPT 2014 môn tiếng Anh
Đáp án kiểm tra học kỳ 2 khối 11 năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 12-HKII năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ II tiếng Anh khối 11, 12 (2013-2014)
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I khối 11 và 12 năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I khối 10 năm học 2013-2014
Bài tập tham khảo kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ tiếng Anh 12 năm học 2013-2014, khối 12
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 11 ngày 12/10/2013
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 10 ngày 5/10/2013
Nội dung kiểm tra giữa kỳ I khối 10 năm học 2013-2014
Chủ tịch nước yêu cầu phải quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 10 ngày 27/8/2013
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 11-12 sáng ngày 27/8/2013
"Đừng nói đến sự đam mê của học sinh khi họ không còn niềm tin vào GD"
Trẻ cận thị do giấy trắng quá?
'Mẹ già không ở trên 'Phây', xin đừng báo hiếu ở đây làm gì'